• instagram
  • twitter
  • facebook
GoldenWave SERENADE
GoldenWave SERENADE
GoldenWave SERENADE
GoldenWave SERENADE
GoldenWave SERENADE
GoldenWave SERENADE
GoldenWave SERENADE
GoldenWave SERENADE
周波数特性 : 20Hz-20KHz,+-0.1dB,@1KHz
THD+N : 0.0015%,-3dBFS@1KHz
SN比 : -110dB,0dBFS@1KHz
チャンネルセパレーション : -120dB,0dBFS@1KHz
DAC出力レベル : 4.5V/XLR,2.2V/RCA,0dBFS@1KHz
ヘッドフォン出力 : 3000mW@32Ω,2000mW@64Ω,1600mW@150Ω,900mW@300Ω(THD+N<1%,0dBFS@1KHz,バランス出力)
GoldenWave SERENADE

196,900
19,690ポイント

+ −